DOKUMENTY

DOKUMENTYRegulamin świadczenia usług

§ 1 Postanowienia ogólne - definicje

 • Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Firmę za pośrednictwem Serwisu.
 • Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania komputera klasy PC, Mac lub podobnego, podłączonego do Internetu i wyposażonego w system operacyjny, przeglądarkę internetową oraz program do odbioru poczty elektronicznej.
 • Użyte w niniejszym regulaminie definicje oznaczają:
  • Administrator - EpromTech z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Kościelniaka 18c, NIP 6321543641,
  • Serwis - strony internetowe powiązane ze sobą oraz z bazami danych tworzące wraz z nimi spójną całość funkcjonującą pod adresem internetowym www.epromtech.pl,
  • Regulamin - regulamin serwisu,
  • Użytkownik – podmiot zarejestrowany w Serwisie,
  • Usługobiorca – podmiot korzystający z usług EpromTech za pośrednictwem Serwisu,
  • Konto – przypisana do danego Użytkownika część Serwisu, gdzie gromadzone są dane osobowe oraz wszelkie informacje w związku ze świadczonymi usługami,
  • Kredyt - jednostka rozliczeniowa

§ 2 Charakter prawny Serwisu

 • Serwis jest prowadzony przez Administratora i stanowi jego własność.
 • Serwis jest skierowany do Użytkowników, Usługobiorców, które chcą zapoznać się z treściami i materiałami zawartymi w Serwisie.

§ 3 Zakres usług

 • Usługi oferowane przez Administartora EpromTech za pośrednictwem Serwisu polegają na płatnym i bezpłatnym dostępie do publikacji elektronicznych,
 • Dostęp do publikacji serwisu uzyskuje się za zgodą Administratora i oferowany jest tylko uwierzytelnionym Użytkownikom,
 • Do płatnych publikacji Użytkownik uzyskuje dostęp w zamian za określoną liczbę kredytów,
 • Kredyty Użytkownik nabywa za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności,
 • W celu zasilenia konta należy wprowadzić wartość kredytów i aktywować przycisk doładowania a następnie postępować zgodnie z instrukcją w Serwisie,
 • Użytkownik może doładowywać kredyty w każdym momencie na utworzone podczas rejestracji konto. Środki te są następnie gromadzone i Użytkownik może w każdej chwili przeznaczyć je na zakup Publikacji elektronicznej, o ile wartośc kredytów nie jest niższa niż wartość danej publikacji elektronicznej, bez konieczności dokonywania wpłaty (tj. bez konieczności korzystania z systemu bankowego). Jeżeli zakupione kredyty nie wystarczają na pokrycie całej wartości danej publikacji elektronicznej, konieczne będzie doładowanie konta,
 • Zwrot zgromadzonych niewykorzystanych kredytów jest możliwy wyłącznie w przypadku usunięcia Konta Użytkownika.
 • Zwrot środków pieniężnych nastąpi na rachunek bankowy, z którego Użytkownik zakupił kredyty.
 • Dostarczenie Publikacji elektronicznych odbywa się na zasadzie odpłatnego albo nieodpłatnego udostępnienia do pobrania bezpośrednio z Serwisu, za pośrednictwem sieci Internet, plików zawierających zamówione Publikacje elektroniczne. Pobieranie następuje drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera lub innego urządzenia cyfrowego, z którego pobieranie następuje.

§ 4 Konto w Serwisie - warunki zawarcia umowy

 • Umowę o usługi mogą zawrzeć osoby, które wypełniły i podały swój adres e-mail, miejscowość w formularzu rejestracji nowego konta, zaakceptowały regulamin i w dalszej czynności potwierdziły adres e-mail,
 • Adresy niepotwierdzone w ciągu 24 godzin od zapisu będą trwale usuwane z bazy,
 • Usługobiorca jest zobowiązany do podania prawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym,
 • Wysłanie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem oraz na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
 • Rejestracja jest autoryzowana za pomocą poczty elektronicznej usługobiorcy,
 • Likwidacja Konta następuje na żądanie Użytkownika w każdym czasie, a w szczególności poprzez wciśnięcie przycisku "usuń konto" w zakładce Konto . Likwidacja konta powoduje usunięcie danych osobowych Użytkownika z Serwisu i rozwiązanie umowy.

§ 5 Ochrona danych ososbowych

 • Administratorem danych osobowych zbieranych dla potrzeb prowadzenia Serwisu jest Administrator,
 • Administrator zapewnia realizację wymagań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135),
 • Administrator zapewnia poufność i ochronę danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
 • Zgodnie z polityką prywatności zamieszczoną na stronie Serwisu, Administrator do momentu wyrażenia sprzeciwu o którym mowa w ustawie o ochronie danych osobowych będzie przesyłał informacje marketingowe dotyczące jego produktów i usług,
 • Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych, w tym adresu mailowego. Cofnięcie zgody może być dokonane w jakiejkolwiek formie, w szczególności poprzez przesłanie żądania na adres: biuro@epromtech.pl,
 • Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania,
 • Administrator może publikować bannery i linki do innych stron, i Portalów internetowych. Korzystając z bannera lub linku, Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela,
 • Bez odrębnej zgody, dane nie są udostępniane innym podmiotom

§ 6 Prawa i obowiązki stron

 • Użytkownik ma prawdo dostępu do własnych danych osobowych oraz ich edytowania i poprawiania z poziomu konta Użytkownika.
 • Usługobiorca ma obowiązek:
  • przestrzegać porządku prawnego oraz postanowień niniejszego regulaminu,
  • korzystania z Serwisu zgodnie z przeznaczeniem,
  • niestosowania urządzeń oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
  • zachować w tajemnicy dane dostępowe, w szczególności hasło do Konta,
  • niedostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  • aktualizacji danych osobowych w terminie 14 dni od wystąpienia zdarzenia powodującego ich zmianę.
  • W przypadku utraty danych dostępowych do Konta bądź powzięcia przez osobę trzecią ich treści, Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Administratora.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki:
  • powstałe w następstwie stosowania się do treści publikacji,
  • powstałe na skutek zakłóceń funkcjonowania Serwisu spowodowanych siłą wyższą awarią sprzętu lub czynami osób trzecich,
  • wywołane innymi okolicznościami leżącymi poza kontrolą Administratora, którym nie mógł on zapobiec mimo dochowania należytej staranności.
 • Administrator ma prawo do:
  • okresowego wyłączenia Serwisu,
  • usunięcia Konta oraz zaprzestania świadczenia usług Użytkownikowi, który naruszył postanowienia niniejszego regulaminu, udostępnił login i hasło innej osobie, udostępnił publikacje ze strefy VIP.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

 • Reklamację w formie elektronicznej zawierającą oznaczenie usługobiorcy umożliwiające jego identyfikację, określenie przedmiotu reklamacji i jej uzasadnienie należy przesłać w formie elektronicznej na adres biuro@epromtech.pl
 • Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej wpływu. Odpowiedź na reklamacje wysyłana jest na adres e-mail Usługobiorcy.
 • Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o dostarczaniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym w przypadku kliknięcia przez Użytkownika przycisku POBIERZ ilość kredytów zostanie odjęta ze zgromadzonej ilości kredytów na koncie Użytkownika i tym samym Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie spełnienia świadczenia oraz automatycznie traci prawo do odstąpienia od umowy.

§ 8 Postanowienia końcowe

 • Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu,
 • Informacje o zmianie Regulaminu, będą komunikowane Użytkownikom poprzez indywidualną przesyłkę elektroniczną skierowaną bezpośrednio do takiej osoby.
 • Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie głównej Serwisu,
 • Integralną częścią regulaminu jest Polityka prywatności dostępna na stronie EpromTech.pl
 • Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.
 

Reklama